Geprognosticeerde balans

PROGNOSE VAN DE BALANS PER 1 JANUARI 2017

Activa

31-12-2015

1-1-2017

Passiva

31-12-2015

1-1-2017

VASTE ACTIVA

263.492

518.060

EIGEN VERMOGEN

433.192

424.735

Immateriële vaste activa

-

-

Algemene reserve

52.482

42.145

Kosten van geldleningen, agio/disagio

-

-

Bestemmingsreserves

728.038

357.595

Materiële vaste activa

195.128

479.066

Saldo programmarekening

16.692

24.995

Investeringen met economisch nut

160.745

446.033

Investeringen met maatschappelijk nut

34.383

33.032

VOORZIENINGEN

49.147

44.003

Financiële vaste activa

68.364

38.994

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen

80

80

Overige langlopende leningen

7.366

6.738

3.750

3.750

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

60.918

32.176

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

-

-

Bijdragen activa in eigendom van derden

-

-

Te verwerven aandelen OMU

3.750

3.750

VLOTTENDE ACTIVA

592.859

324.690

VLOTTENDE PASSIVA

370.262

370.262

Voorraden

21.765

21.765

Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jaar

3.543

3.543

Gronden niet in exploitatie

21.740

21.740

Overige schulden

3.543

3.543

Voorraad onderhandenwerk

25

25

Lening met vervaldatum binnen 1 jaar

-

-

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar

501.264

233.095

Vorderingen openbare lichamen

27.538

27.538

Overlopende passiva

366.719

366.719

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

446.693

178.524

Rek.crt. niet financiële instellingen

-

-

Rek.crt. niet financiële instellingen

10.451

10.451

Overige overlopende passiva

116.828

116.828

Overige vorderingen

16.582

16.582

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

249.890

249.890

Overlopende activa

66.438

66.438

Liquide middelen

3.392

3.392

TOTAAL ACTIVA

856.351

842.750

TOTAAL PASSIVA

856.351

842.750