Afkortingenlijst

AGV   Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
AMvB   Algemene Maatregelen van Bestuur
AVP   Agenda Vitaal Platteland
AVU   Afvalverwijdering Utrecht
BBV   Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BDU   Brede Doeluitkering
BNG   Bank Nederlandse Gemeenten
BO   Binnenstedelijke Ontwikkeling
BO MIRT   Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
BOA   Buitengewone opsporingsambtenaren
BOB   Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming
BOR   Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRTN   Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland
BRU   Bestuur Regio Utrecht
BRZO   Besluit Risico Zware Ongevallen
BWM   Bodem Water en Milieu
BZK   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CEP   Centraal Economisch Plan
CHAT   Cultuurhistorische Atlas
CPB   Centraal Planbureau
CROW      St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw

CVB   Commissie Vaarwegbeheerders
CvdK   Commissaris van de Koning
DIV   Documentaire Informatie Voorziening
EBU   Economic Board Utrecht
EEV   Enhanced Environmentally friendly Vehicle (milieuvriendelijk gemaakt voertuig)
EFRO   Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EMI   Electro Magnetische Interferentie
EU   Europese Unie
FIDO   Financiering decentrale overheden
FL   Flevoland
GOUD   Geothermie oost Utrecht Duurzaam
GS   Gedeputeerde staten
GVI   Grootschalige Vervanging Infrastructuur
GWW   Grote Wegenwerken
HDSR   Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
HNP   Huis Nederlandse Provincies
HOV   Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HRM   Human resource management
HUL   Het Utrechts Landschap
HvdH   Hart van de Heuvelrug
IBT   Interbestuurlijk toezicht
ICT   Informatie- en communicatie technologie
IFL   Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
IGP   Integraal gebiedsprogramma
IPO   Interprovinciaal overleg
IPVE   Integraal plan van Eisen
ITS   Intelligente Transport Systemen
IVN   Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
JUP   Jaarlijks Uitvoeringsprogramma
KRW   Kaderrichtlijn water
LEU   Landschap Erfgoed Utrecht
LSV   Landschapsverordening
LVO   Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
MIP   Meerjaren Investerings plan
MIRT   Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MJO   Meerjaren Onderhouds plan
MJP   Meerjarenplanning
MKB   Midden- en Kleinbedrijf
MKBA   Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
MRB   Motorrijtuigenbelasting
NARIS   Risicomanagement Informatie Systeem
NH   Noord-Holland
NHW   Nieuwe Hollandse Waterlinie
NNN   Natuurnetwerk Nederland
NOM   Nul-op-de-meter
NOM-MIF   Nul-op-de-meter markt introductie fonds
NOVI   Nationale Omgevingsvisie
NMU   Natuur en Milieufederatie Utrecht
NWB   Nederlandse Waterschapsbank
ODNZKG   Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
ODRU   Omgevingsdienst Regio Utrecht
OMU   Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
OV   Openbaar vervoer
OVT   Openbaar Vervoer Terminal
PAS   Programmatische aanpak Stikstof
P&O   Personeel & Organisatie
P+R   Parkeer & Reis
PHS   Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PM   Pro Memorie
POUHL   Project Organisatie Uithoflijn
PRS   Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
PRV   Provinciale Ruimtelijke Verordening
PS   Provinciale staten
PU   Provincie Utrecht
PUB   Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant
PUEV   Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid
R&D   Research & Development
REOS   Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie
RF   Revolverend Fonds
RHN   Recreatief Hoofd Netwerk
Risk ID   Risico-identificatie
RMN   Recreatie Midden Nederland
RodS   Recreatie om de Stad
RUD   Regionale Uitvoeringsdiensten
RVM   Regionale Verkeersmanagement
SMPU   Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht
SvA   Stelling van Amsterdam
SVNL   Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer
UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
USP   Utrecht Science Park
VBS   Vliegbasis Soesterberg
 (V)MBO   (Voorbereidend) Middelbaar Beroeps Onderwijs
VMC   verkeersmanagementcentrale
VPB   Vennootschapsbelasting
VTH   Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
WGR   Wet gemeenschappelijke regelingen
WKO   Warmte-koude-opslag
Wnb   Wet natuurbescherming
ZE   Zero Emissie
ZH   Zuid-Holland