Overzicht op taakvelden

Lasten 2017 per taakveld en programma

bedragen x € 1.000

Taakveld

P1
Ruimtelijke ontwikkeling

P2
Landelijk gebied

P3
Bodem, water en milieu

P4
Economische ontwikkeling

P5
Bereikbaar-heid

P6
Cultuur en erfgoed

P7
Bestuur en middelen

P90 Overhead

P91 Algemene middelen

P92 Reserves

Eindtotaal

Uitkering provinciefonds

Opbrengst provinciale belastingen

Geldleningen en uitzettingen

Deelnemingen

Algemene dekkingsmiddelen, overige

2.061

2.061

Overhead

79

100

18.976

21.234

5.594

45.983

Mutaties reserves

1.582

60.435

62.017

Resultaat

1.394

1.394

Provinciale Staten

880

1.847

2.727

Gedeputeerde Staten

1.102

659

1.761

Kabinetszaken

137

30

167

Bestuurlijke organisatie

2.583

2.583

Interbestuurlijk toezicht op de regio

63

63

Openbare orde en veiligheid

120

120

Bestuur, overige baten en lasten

49

1.635

900

2.584

Landwegen

8.000

15

729

59.244

19.304

6.240

93.532

Waterwegen

412

1.507

1.919

Openbaar vervoer

166

152.021

152.187

Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

Waterkeringen

252

10

262

Kwantiteit grondwater

83

83

Kwaliteit oppervlaktewater

361

361

Water, overige baten en lasten

1.828

1.828

Bodembescherming

4.864

4.864

Luchtverontreiniging

Geluidhinder

59

59

Vergunningverlening en handhaving

8.269

623

8.892

Duurzaamheid

154

93

128

375

Milieu, overige baten en lasten

2.051

2.051

Natuurontwikkeling

922

5.739

20.261

26.922

Beheer natuurgebieden

16.574

16.574

Beheer flora en fauna

772

125

897

Natuur, overige baten en lasten

275

318

593

Agrarische aangelegenheden

21

21

Kennis en innovatie

5.564

100

5.664

Recreatie en toerisme

2.989

83

3.072

Regionale economie, overige baten en lasten

789

1.143

1.932

Cultuur

130

17.184

350

663

18.327

Maatschappij

13

13

Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

200

200

Ruimtelijke ordening

3.947

250

4.197

Volkshuisvesting

Stedelijke vernieuwing

2.359

2.359

Ruimte, overige baten en lasten

1.325

1.325

Totaal lasten per programma

16.553

23.881

19.044

10.591

213.519

37.664

28.623

50.610

3.455

66.029

469.969

Baten 2017 per taakveld en programma

bedragen x € 1.000

Taakveld

P1
Ruimtelijke ontwikkeling

P2
Landelijk gebied

P3
Bodem, water en milieu

P4
Economische ontwikkeling

P5
Bereikbaar-heid

P6
Cultuur en erfgoed

P7
Bestuur en middelen

P90 Overhead

P91 Algemene middelen

P92 Reserves

Eindtotaal

Uitkering provinciefonds

-32.928

-32.928

Opbrengst provinciale belastingen

-118.131

-118.131

Geldleningen en uitzettingen

-3.706

-3.706

Deelnemingen

-100

-100

Algemene dekkingsmiddelen, overige

-200

-200

Overhead

-7.666

-5.797

-13.463

Mutaties reserves

-5.096

-75.270

-80.366

Provinciale Staten

-34

-34

Kabinetszaken

-35

-35

Bestuur, overige baten

-40

-40

Landwegen

-41.358

-500

-41.858

Waterwegen

-184

-184

Openbaar vervoer

-147.820

-60

-147.880

Verkeer en vervoer, overige baten

-16

-16

Water, overige baten

-1.160

-1.160

Bodembescherming

-2.957

-2.957

Vergunningverlening en handhaving

-648

-648

Duurzaamheid

-128

-128

Milieu, overige baten

-300

-300

Natuurontwikkeling

-2.100

-12.875

-14.975

Beheer natuurgebieden

-8.647

-8.647

Regionale economie, overige baten

-36

-650

-686

Cultuur

-1.527

-1.527

Totaal baten

-10.747

-5.065

-36

-189.378

-2.027

-5.983

-20.601

-151.359

-84.773

-469.969