Financiën in één oogopslag

In de onderstaande drie grafieken wordt in één oogopslag een beeld getoond van de ontwikkelingen in onze baten en lasten, de saldi van de programma’s en de stand van de reserves. Voor een meer uitgebreide financiële beschouwing wordt verwezen naar paragraaf De financiële begroting op hoofdlijnen. De bedragen in de grafieken zijn x € 1.000.


Grafiek 1: Ontwikkeling Lasten en Baten incl. reservemutaties 2015-2020 (x € 1.000)

Het totaal aan begrote lasten over 2017 is ongeveer € 469 mln. (2016: € 577 mln.). In 2015 was dit € 498 mln. In 2020 zal dit nog maar € 391 mln. zijn. Dit is gedeeltelijk het gevolg van programmeringskeuzes van de Coalitie en daarmee samenhangende reservemutaties (zie ook de staat van reserves in de bijlage).


Grafiek 2: Saldi van de programma's voor mutaties reserves 2017 (x € 1.000)

Bovenstaande grafiek laat de verdeling zien van de saldi van baten en lasten over de programma’s voor de mutaties in de reserves. Veruit de meeste middelen geven wij uit binnen het programma Bereikbaarheid, waarin wij werken aan het realiseren van een doelmatig verkeers- en (openbaar)vervoerssysteem, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van de negatieve effecten hiervan op de kwaliteit van de leefomgeving. In hoofdstuk 2 Programma’s wordt per programma meer inzicht gegeven in lasten, baten en beschikbare dekkingsmiddelen.


Grafiek 3: Stand van reserves 2015-2020 (x € 1.000)

Onze reserves bestaan uit bestemmingsreserves en algemene reserves. De bestemmingsreserves zijn bestemd voor het uitvoeren van vastgesteld beleid, deels ook na 2020 (spaarfunctie). Uit bovenstaande grafiek valt op te maken dat de provincie Utrecht haar reserveposities in de periode 2017-2020 grotendeels in stand houdt.