Inzet provincie Utrecht

In de coalitieperiode 2015 – 2019 werken wij aan de aantrekkelijkheid van de provincie. Dat is het doel van ons beleid en onze uitvoeringsprojecten. Dit willen wij doen door te verbinden, bij te dragen aan transformaties en systeemveranderingen en vooral door te realiseren: focus op onze kerntaken en deze waar nodig versterken.

Utrecht verbindt

Wij zetten onze koers door in verbinding met inwoners en onze partners (bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en medeoverheden). In onze aanpak en uitvoering hebben wij een belangrijke coördinerende rol waarin wij partijen aan elkaar verbinden. We hebben vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen, en leggen daarom meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Dit sluit niet uit dat wij voor daadkracht zorgen en daar waar nodig een regisserende rol pakken om regionale vraagstukken op te lossen.

Utrecht transformeert

We zien grote vraagstukken en nieuwe trends op ons afkomen, zoals de toenemende druk op het stedelijk gebied, een veranderende woon- en zorgbehoeften van ouderen, een andere visie van mensen op mobiliteit, een toename van leegstaande gebouwen, een groeiende toestroom aan vluchtelingen en een hogere urgentie om onafhankelijker te worden van fossiele brandstoffen. Veel van deze ontwikkelingen vragen om een andere rol met nieuwe accenten omdat de omgeving en gedrag van mensen onomkeerbaar verandert. Omdat het grensoverstijgende vraagstukken zijn die op grotere schaal moeten worden aangepakt, heeft juist hier de provincie een toegevoegde waarde.

Utrecht realiseert

In onze aanpak staan maatschappelijke opgaven centraal en zorgen ervoor dat de vraagstukken daadwerkelijk worden aangepakt. Wij zetten ons ingezette beleid voort met een sterke focus op uitvoering. We blijven op zoek naar nieuwe aanpakken en instrumenten die het oppakken van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid stimuleren. We blijven ons focussen op onze kerntaken en zullen die verder versterken. Het bereiken van doelen staat voorop, regels zetten we alleen in ter ondersteuning daarvan.