Financiële begroting op hoofdlijnen

Uitgangspunt voor de Begroting 2017 zijn de oorspronkelijke ramingen uit de Begroting 2016, waarin de Statenbesluiten, inclusief de Kadernota 2016 en Najaarsrapportage 2016 geëffectueerd zijn. De inkomsten uit algemene dekkingsmiddelen zijn herzien, op basis van de recente cijfers en prognoses uit de meicirculaire 2016. Tot slot is de provinciale meerjarenbegroting bijgesteld voor de nominale ontwikkelingen (loon- en prijscompensatie). Voor de looncompensatie wordt uitgegaan van de gestegen werkgeverslasten. Prijscompensatie is alleen toegekend indien er sprake is van contractuele afspraken waarin indexeringsafspraken zijn opgenomen (zoals afgesproken in het Coalitieakkoord ‘In Verbinding’).
In het kader van de vernieuwing van het BBV (commissie Depla) dient in de begroting 2017 de overhead apart inzichtelijk te worden gemaakt. Dit is in onderstaande tabel verwerkt. Zie ook paragraaf Overhead.

 Financieel meerjarenperspectief

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Saldi programma's

(A)

151.479

174.121

137.439

135.491

83.555

122.962

Overhead

(B)

32.723

32.450

30.668

30.667

Stelposten

(C)

0

400

2.061

3.961

5.861

7.761

Algemene dekkingsmiddelen

(D)

-166.909

-158.274

-155.065

-158.362

-163.045

-168.352

Saldo begroting bruto = (A+B+C+D)

(E)

-15.430

16.247

17.158

13.540

-42.961

-6.962

Mutaties in reserves

(F)

1.262

17.311

18.552

15.094

-41.564

1.866

Saldo begroting netto

(G)

16.692

1.064

1.394

1.554

1.397

8.828

Tabel 1: Financieel meerjarenperspectief 2015-2020 (x € 1.000)

Analyse ten opzichte van de Kadernota 2016

De begroting 2017 laat voor de jaarschijf 2017 een begrotingsoverschot zien van € 1,394 miljoen. Bij de Kadernota werd nog uitgegaan van een netto begrotingsoverschot van € 0. Dit verschil wordt onder meer verklaard doordat bij het samenstellen van de Kadernota 2016 de uitwerking van de meicirculaire provinciefonds nog niet kon worden meegenomen.

Verschillenanalyse meerjarig

2016

2017

2018

2019

2020

Begrotingsoverschot Kadernota 2016

0

0

0

0

2.829

Accres (trap-op-trap-af) Provinciefonds

348

1.290

679

256

3.366

Aanpassing Opcenten Motorrijtuigen belasting

552

1.024

1.506

2.001

2.506

Aanpassing Treasuryresultaat

-1.125

-858

-569

-798

-678

Overige mutaties Najaarsrapportage 2016

1.289

-62

-62

-62

-27

Saldo begroting 2016

1.064

1.394

1.554

1.397

8.828

Tabel 2: Verschillenanalyse ten opzichte van Kadernota 2016 (x € 1.000)

Analyse incidenteel-structureel
Structurele baten en lasten worden in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal vier jaar voordoen. De incidentele lasten komen meestal via de besluitvorming over nieuw beleid tot stand, vaak via de Kadernota. Incidentele baten zijn de onttrekkingen uit reserves, niet-structurele specifieke uitkeringen en bijdragen van derden.
Om de baten en lasten en het (materieel) sluitend zijn van de begroting goed te kunnen beoordelen, is inzicht in het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de incidentele baten en lasten van belang. In onderstaande tabel is het meerjarig beeld opgenomen, onderverdeeld in structurele en incidentele baten en lasten. De onderverdeling in de realisatiecijfers 2015 is technisch niet mogelijk waardoor in alle tabellen de baten en lasten voor 2015 onder structureel zijn opgenomen.
Uit onderstaand overzicht van de structurele en incidentele baten en lasten is af te leiden dat er een structureel begrotingsoverschot bestaat. Dat zetten wij voor een deel in om incidentele uitgaven te dekken.

Meerjarig beeld van structurele en incidentele baten en lasten

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Structurele materiële lasten

359.478

93.079

101.422

97.006

97.066

96.945

Structurele personele lasten

62.985

61.569

55.792

55.623

55.623

50.592

Stelposten

0

500

2.061

3.953

5.861

7.761

Structurele stortingen in reserves

75.286

10.939

11.084

11.084

11.084

11.084

Totaal structurele lasten

 (A)

497.749

166.087

170.359

167.666

169.634

166.382

Structurele baten

270.984

13.901

14.713

14.516

11.428

11.428

Beschikbare dekkingsmiddelen

166.909

155.432

155.065

158.362

163.045

168.352

Structurele onttrekkingen reserves

76.548

11.686

11.358

9.689

11.358

11.358

Totaal structurele baten

 (B)

514.441

181.019

181.136

182.567

185.831

191.138

Saldo structurele baten en lasten (B-A)

 (C)

16.692

14.932

10.777

14.901

16.197

24.756

Incidentele lasten programma's en overhead

0

302.774

241.689

254.180

205.764

184.537

Incidentele stortingen in reserves

0

107.769

56.527

47.501

74.831

40.432

Totaal incidentele lasten

 (D)

0

410.543

298.216

301.681

280.595

224.969

Incidentele baten programma's en overhead

0

272.342

214.028

224.344

232.802

167.017

Incidentele onttrekkingen reserves

0

124.333

74.805

63.990

32.993

42.024

Totaal incidentele baten

 (E)

0

396.675

288.833

288.334

265.795

209.041

Saldo incidentele baten en lasten (E-D)

 (F)

0

-13.868

-9.383

-13.347

-14.800

-15.928

Netto begrotingssaldo (C+F)

16.692

1.064

1.394

1.554

1.397

8.828

Tabel 3: Meerjarig beeld incidenteel en structureel (x € 1.000)