Maatschappelijke ontwikkelingen in Utrecht

Het gaat goed met de provincie Utrecht. De provincie is een vitale economische regio met een bijzonder aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu. Utrecht is in trek bij bewoners en bedrijven. Mensen wonen hier graag, de economie is sterk, de ligging is gunstig en er is een rijke schakering aan mooie (stads)landschappen met veel beleefbaar cultureel erfgoed en natuur.

Utrecht maakt onderdeel uit van de Noordelijke Randstad. Samen met de Zuidelijke Randstad en Brainport (Eindhoven) vormen we het economisch kerngebied van Nederland. Hier woont 37% van de bevolking, wordt 42% van het nationale inkomen verdiend en vindt 50% van alle bedrijfsinspanningen op het gebied van R&D plaats. Utrecht en Amsterdam werken als een magneet voor economische activiteiten. De effecten daarvan zijn merkbaar in de andere regio’s.
Utrecht staat al vele jaren bovenaan de lijst als meest competitieve Europese regio en was in 2016 volgens de EU de Europese innovatieleider. Dit succes willen we continueren. Daarvoor moeten de vestigingsfactoren sterk en kwalitatief hoogwaardig zijn. Het gaat daarbij om aantrekkelijke en beleefbare steden en dorpen, landschap, natuur, cultuur en recreatie.

De Staat van Utrecht 2014 laat zien dat de provincie Utrecht het op veel terreinen goed doet. De economie is krachtig, de beroepsbevolking is hoogopgeleid, burgers voelen zich grotendeels gezond, de mate van sociale en maatschappelijke participatie is goed en de biodiversiteit neemt licht toe. Maar deze hoge aantrekkelijkheid heeft ook een keerzijde: zo staat de bereikbaarheid onder druk, hebben de vele verkeersstromen effecten op onze leefomgeving (luchtkwaliteit, geluid) en komen natuur en landschap onder druk te staan door de grote toestroom van bezoekers. De economie trekt aan maar tegelijkertijd neemt de concurrentie tussen regio’s in binnen- en buitenland toe. We hebben nog steeds te kampen met veel leegstand. Dit zijn uitdagingen om op te pakken.

Ook de opvang van de grote instroom van vluchtelingen is een maatschappelijk vraagstuk waar van ons en andere partners een bijdrage nodig is om het op te lossen. Naast onze wettelijke taak (IBT/taakstelling huisvesting vergunninghouders) vervullen we een faciliterende/verbindende rol op het gebied van huisvesting. Deze rol laat onverlet dat de daadwerkelijke uitvoering van taken veelal bij andere partijen ligt.

We willen ons vestigingsklimaat samen met onze partners versterken. Leefbare, gezonde en bereikbare steden (healthy urban living), een innovatie economie en de energietransitie vinden we belangrijk om aan te werken.  

We zetten daarbij in op duurzame groei met een goede balans tussen ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen.


foto Johan Hanko