De provincie als schakel in de veranderende netwerksamenleving

Provincies en andere overheden werken in een snel veranderende maatschappelijke omgeving die zich steeds meer ontwikkelt naar een netwerksamenleving. Burgers en bedrijven vragen steeds meer duidelijkheid van de overheid én meer ruimte voor eigen initiatief. De opgaven in het fysieke domein veranderen; groei vindt steeds meer plaats in de vorm van kwaliteit (transitie) in plaats van kwantiteit (uitbreiding). Belangrijke ontwikkelingen als de almaar voortgaande digitalisering (en daarmee de beschikbaarheid van kennis voor iedereen), de herverdeling van middelen en veranderingen in de overheidsfinanciën zijn de komende jaren ook voor de provincie Utrecht van grote invloed. Net als grote maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en klimaatverandering. Overheden gaan met steeds minder regels, minder budgetten en meer als participant publieke ambities verwezenlijken. Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving en de oplossing van vele maatschappelijke problemen door overheidsoptreden is afgenomen.

Deze veranderende maatschappij vraagt om een overheid die mee verandert: een transparante, uitnodigende en meer op samenwerking gerichte overheid, die ruimte biedt aan particulier initiatief en die tegelijkertijd rechtszekerheid en bescherming van basiswaarden nastreeft. De maatschappelijk vraagstukken worden bovendien complexer van aard en oplossingsrichting.
Zo’n moderne, flexibele organisatie verbindt een sterke identiteit aan het flexibel inspelen op wat in de maatschappij aan de orde is. Zo’n organisatie blinkt uit in samenwerken. Intern, maar vooral ook met partners in het relevante netwerk. In verbinding!

De maatschappij verandert. Wij dus ook.
De dynamiek van de netwerksamenleving vraagt om een interactieve en participatieve rol van de provincie. Wij laten ruimte voor initiatief van inwoners, organisaties en ondernemers. Wij zijn een gelijkwaardige speler tussen andere spelers in netwerken van bedrijven en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven zijn leidend en bepalen de inzet van de provincie. Dit betekent dat we over geografische en bestuurlijke grenzen heen kijken. Meer dan ooit zijn de opgaven op gebieden als stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid, bereikbaarheid, onderwijs, huisvesting, energie en duurzaamheid met elkaar verbonden. Wij denken in mogelijkheden en kansen en werken aan verbinding en samenwerking. Waar het provinciaal belang vraagt om actief handelen en keuzes maken doen we dat.

De provincie profileert zich als regionale belangenbehartiger die vanuit verschillende rollen bijdraagt aan het oppakken van maatschappelijke opgaven. De verschillende rollen die de provincie kan vervullen, maken creativiteit in de taakvervulling noodzakelijk. Het vraagt om bestuurders en volksvertegenwoordigers die elkaar en hun maatschappelijke partners vinden in het agenderen en (onconventioneel) oplossen van regionale problemen. Visie, risico nemen, netwerkvaardigheden, bereidheid tot samenwerken, tact en bescheidenheid zijn hierbij kernkwaliteiten.

 
foto Johan Hanko