Programma's op hoofdlijnen

Hier schetsen wij onze programma’s op hoofdlijnen. In hoofdstuk 2 treft u per programma een uitgebreide beschrijving aan van onze prioriteiten, lopende activiteiten en financiën.

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wij willen met ons ruimtelijk beleid de kwaliteit van stad en landelijk gebied hoog houden en versterken. Daarmee dragen wij bij aan het goede leef- en vestigingsklimaat van de provincie.
In 2017 bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet met aandacht voor digitalisering en processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.We starten met het opstellen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving sorteert hierop voor door een experimenteeromgeving te bieden waarin we samen met anderen urgente maatschappelijke vraagstukken verder willen brengen. Via het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma zoeken we naar de samenhang en kansen in gebiedsprocessen waarbij we zoeken naar ontschotting van kennis, middelen en bestuurskracht. We gaan ons, sterker dan voorheen, inzetten op een integrale benadering van binnenstedelijke ontwikkeling (Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling). Daarin staat de aanpak in gebieden centraal waarin naast kantorentransformatie en de woningbouwopgave wij ook aandacht hebben voor mobiliteit, energie, klimaatadaptatie en gezondheid.  

2. Landelijk gebied

Utrecht heeft mooie landschappen met grote diversiteit en beleefbare natuur met ruime recreatiemogelijkheden. Behoud en versterken van de kwaliteit en diversiteit is een belangrijke opgave voor ons. Met de komst van de Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 worden we verantwoordelijk voor de natuur in onze provincie. Ons uitgangspunt is dat natuur kwaliteit moet hebben én voor de mensen beleefbaar is. Door te kiezen voor een integrale en een gebiedsgerichte aanpak, waarbij niet alleen de natuur aan waarde wint, maar ook andere functies zoals landbouw en recreatie, winnen we aan draagvlak en kwaliteit.
In 2017 zetten we vooral in op de implementatie van de Wet Natuurbescherming. Beleid en verordeningen worden bijgesteld. Verder komen we met een uitgebreide monitoringsrapportage waarin we de ontwikkelingen van natuur beschrijven. Ook het uitvoeren van de PAS-maatregelen en het realiseren van de (internationale) natuuropgave (o.a. Akkoord van Utrecht) zijn hierbij speerpunten voor 2017.
We zetten in op het versterken van de leefbaarheid van het landelijk gebied door de aanleg van snel internet en de verkiezing van het TOP-dorp. Samen met de AVP-gebiedscommissie Utrecht West zoeken we naar mogelijkheden om de bodemdaling in de veenweidegebieden af te remmen. Voor een duurzame landbouw zetten we in op landbouwstructuurversterking, vermindering van de milieubelasting door mest en bestrijdingsmiddelen en energie- en klimaatdoelen.


foto Maarten Koch: Oostelijke Vechtplassen

3. Bodem, water en milieu

Het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving om onze regio economisch vitaal, bereikbaar en aantrekkelijk te houden is een van de belangrijkste opgaven waarvoor we staan. Om hieraan bij te dragen werken we aan de uitvoering van het BWM-plan waarbij een duurzame gebiedsontwikkeling uitgangspunt is. Via het programma Gezonde Leefomgeving willen we meer dan voorheen bijdragen aan een meetbare verbeteringen van de leefomgeving. Hiervoor werken we met partners aan een klimaatbestendige leefomgeving en aan het in 2021 bereiken van de KRW-doelen in het oppervlaktewater. Met partners maken we een Samenwerkingsprogramma Lucht en werken we aan de aanpak geluidsoverlast.
De dijken langs de Neder-Rijn en Lek worden de komende jaren versterkt. In 2017 brengen wij in beeld welke kansen er zijn om ruimtelijke en andere opgaven optimaal mee te koppelen met de waterveiligheidsmaatregelen.
We dragen we bij aan de doelstelling van de Energie Agenda. Onder meer via bodemenergie (WKO en geothermie) maar ook via stimulering van energie neutrale gebiedsontwikkeling.

4. Economische Ontwikkeling

Wij stimuleren de economie van Utrecht door het bundelen van krachten van bedrijfsleven, kenniscentra, onderwijs en overheid. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie bieden kansen voor de Utrechtse economie. Dat geldt ook voor de toename van het internationaal toerisme.
Om de leegstand in de detailhandel aan te pakken stellen we een retailvisie op met een uitvoeringsprogramma. Inzet is om tot een optimale winkelstructuur te komen. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle economische ontwikkeling en groei. Met name op het terrein van (V)MBO willen wij hier een rol in spelen. Met de uitvoering van de Energieagenda versnellen we de energietransitie door actief te zorgen voor toegang tot kennis, contacten en financiering. Hiermee  brengen we meer samenhang aan tussen activiteiten, spelen we adequaat in op kansen die zich voordoen en bouwen we voort op positieve initiatieven en trends. We stimuleren het internationaal toerisme door met partners aan te haken bij het landelijke themajaar 'De Stijl". Om het gebruik van recreatievoorzieningen en -routes te stimuleren, realiseren we met onze partners een nieuw routebureau (één loket voor gebruikers van wandel-, fiets- en vaarnetwerken).

5. Bereikbaarheid

Mobiliteit is van groot belang voor onze economische vitaliteit. De essentie van ons mobiliteitsbeleid is een goede bereikbaarheid van deur tot deur in een gezonde en verkeersveilige omgeving. De keuze van de reiziger voor een bepaalde modaliteit hangt af van factoren als reistijd, afstand en aantrekkelijkheid van de route en gewoontegedrag. Innovatie en Smart Mobility zijn speerpunten.
In 2017 volgt een vervolg op de met Rijk en regio, opgestelde Integrale Gebiedsverkenning Utrecht-Oost. Het streven is om uit te groeien tot een absolute topregio op het gebied van Healthy Urban Living. Een gezond vestigingsklimaat, een strategisch groeiproces en een systeemsprong in mobiliteit zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden. Gezamenlijk is vastgesteld dat een forse investeringsimpuls van alle partijen nodig is. Hiervoor zijn opgaven voor de korte, middellange en lange termijn in beeld gebracht. Het ontlasten van de OV-terminal Utrecht Centraal, de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP), en de leefbaarheid van Utrecht, zijn hierbij speerpunten.
We staan voor een goed openbaar vervoer systeem. Kwaliteit en efficiency staan onder druk door een slechte doorstroming. Met concrete maatregelen willen we hier verbetering in aanbrengen.
We zetten de Trajectaanpak bij provinciale wegen voort. Dat wil zeggen dat we wegwerkzaamheden integraal oppakken. We werken daarbij vanuit assetmanagement.

 
Foto Johan Hanko

6. Cultuur en erfgoed

Cultuur en erfgoed kleuren het leven in onze provincie. De historische landschappen en buitenplaatsen, festivals en bibliotheken, forten en linies bepalen in hoge mate het aanzien en het culturele profiel van Utrecht. Wij staan, samen met andere overheden en particuliere eigenaren, voor de opgave ons cultureel erfgoed in stand te houden. Rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van de provincie. De basis hiervoor is de erfgoedmonitor, met duurzaamheid als nieuw speerpunt in de monumentenzorg. Dit vertaalt zich in 2017 in een pilot Restauratie en duurzaamheid.
Cultuur en erfgoed zijn publieke waarden. Wij stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en streven er, samen met de gemeenten, naar cultuur en erfgoed beter te benutten voor de toeristische profilering van Utrecht. Ook ondersteunen we een aantal aansprekende en artistiek hoogwaardige festivals.
We vernieuwen ook in 2017 cultuurpacten met gemeenten. De nominatiedossiers voor Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als UNESCO werelderfgoed vormen ook een belangrijke prioriteit. Als eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg, zetten we ons met ingang van 2017 in om het daar aanwezige militaire erfgoed te onderhouden en zichtbaar te  maken. Samen met het Nationaal Militair Museum worden plannen gemaakt voor de ontsluiting van het erfgoed.

7. Bestuur en middelen

De provincie maakt deel uit van de netwerksamenleving, waarin het vertrouwen in klassieke instituten, organisaties, politiek en bestuur niet meer vanzelfsprekend is. Als modern middenbestuur zijn wij een partner in de verschillende netwerken. Samen maken we de provincie, waarbij ruimte is voor initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daarbij zijn we open en transparant over onszelf en onze gegevens.
In het uitvoeren van onze rol werken we minder met subsidies en meer met innovatie- en revolverende fondsen en co-financiering.
Samen met Provinciale Staten ontwikkelen we een nieuwe werkwijze, vanuit onderling vertrouwen en in verbinding met het maatschappelijk middenveld, inwoners en ondernemers.